Hoofdgebeden Allerzielen 2014

In gedachten stellen wij ons open

Wij stellen ons open voor al het goede
Voor het geluk en de Liefde die ons omringt
In verbondenheid met onze familie
Onze vrienden en iedereen om ons heen

Met alle zielen
Zowel op aarde als in ons Hart
Niemand wordt vergeten
Niemand is te weinig of te veel

Wij zijn een familie
Wij zijn Allerzielen

Wij delen het geheel

Amen

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
[Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.]
Amen.

Gayatri Mantra

Door alle lagen van ervaring heen is
‘Dat’
de ware aard die het bestaan verlicht,
het allerhoogste Ene.

Moge alle wezens door subtiele en meditatieve intelligentie
de verheven schittering
van verlicht bewustzijn gewaarworden.

Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ
tát savitúr váreṇ(i)yaṃ
bhárgo devásya dhīmahi
dhíyo yó naḥ prachodáyāt

Aramese Jezus- gebed

O geboorte-gever! Vader-moeder van de kosmos,
Bundel Uw licht in ons – maakt het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu -.
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze,
zoals in alle licht, zo ook in alle vormen.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak de koorden van fouten die ons binden los,
zodat wij de strengen waarmee we anderen aan hun schuld houden, loslaten.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,
maar bevrijd ons van wat ons terughoudt.
Uit u wordt de alwerkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Waarlijk – dat er kracht zij in deze woorden –
mogen zij de basis vormen waaruit
al mijn daden ontstaan, Amen.

Gebed van Franciscus van Assisi

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.
Amen.

Surah Al-Fatiha

1. Bismillaahir-rahmaanir-rahiem 1. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
2. Al-hamdoe lillaahi rabbil ‘aalamien 2. الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
3. Ar-rahmaa-nir-rahiem 3. الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ
4. Maaliki yawm id-dien 4. مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
5. Iyyaaka na’boedoe wa iyyaaka nasta’ien 5. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
6. Ihdina-s-siraathal-moestaqiem 6. اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
7. Siraat al-ladîna an ‘amta ‘alaihim 7. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ
ghairil maghdhoebi alaihim waladh-dhaal-lien 8. غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ.

De soera kan als volgt vertaald worden:
1. In de naam van God, de erbarmer, de barmhartige
2. Lof zij God, de Heer der werelden
3. De erbarmer, de barmhartige
4. De heerser op de Dag des oordeels
5. U dienen wij en U vragen wij om bijstand
6. Leid ons op de juiste weg
7. De weg van degenen aan wie Gij Uw genade geschonken hebt, niet die van degenen op wie toorn rust en niet die der dwalenden.
Bron: wikimedia